Artikel 1 – Identiteit

Dit zijn de algemene voorwaarden van Goe beestig BV
Naam ondernemer: Goe beestig BV
Geregistreerd op Breydelstraat 1, 2000 Antwerpen
Toegang: maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: [email protected]
Telefoonnummer: 014 39 89 40
BTW-nummer: BE 0798.172.517

Artikel 2 – Definities

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij een consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten worden geleverd door Goe beestig BV of door een derde partij op basis van een overeenkomst tussen de derde partij en Goe beestig BV Herroepingstermijn: de periode waarbinnen een consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handel, bedrijf, ambacht of beroepsactiviteit; Dag: kalenderdag; Duurzame gegevensdrager: elk apparaat – inclusief e-mail – dat een consument of Goe beestig BV in staat stelt informatie die persoonlijk aan hem is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om zich binnen de herroepingstermijn terug te trekken uit de overeenkomst op afstand; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst gesloten tussen Goe beestig BV en een consument in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met de sluiting van de overeenkomst uitsluitend of gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand; Herroepingsformulier: het herroepingsformulier opgenomen in Bijlage I van deze algemene voorwaarden; Technologie voor communicatie op afstand: middelen die kunnen worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat een consument en Goe beestig BV zich op hetzelfde moment in dezelfde ruimte hoeven te bevinden.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Goe beestig BV en op elke overeenkomst op afstand gesloten tussen Goe beestig BV en een consument. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand wordt de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking gesteld aan de consument op een zodanige wijze dat deze door de consument op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Goe beestig BV voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en dat zij op verzoek van de consument kosteloos langs elektronische weg of anderszins zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Duidelijke fouten of kennelijke vergissingen in de aanbieding van producten binden Goe beestig BV niet. Ieder aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt Goe beestig BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door de consument. Goe beestig BV verstrekt de consument uiterlijk bij de levering van het product de volgende informatie: het bezoekadres van de Goe beestig BV -vestiging waar de consument bijvoorbeeld klachten kan indienen; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding betreffende het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; de prijs inclusief alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van levering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Goe beestig BV mag de consument naar de reden van herroeping vragen, maar de consument is niet verplicht zijn reden(en) op te geven. De bedenktijd als bedoeld in lid 1 gaat in op de dag nadat de consument, of een derde door de consument aangewezen, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Goe beestig BV mag, mits zij de consument voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze heeft geïnformeerd hierover, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Gedurende de bedenktijd zal de consument het product en de verpakking zorgvuldig behandelen. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd aan Goe beestig BV door middel van het herroepingsformulier of op andere ondubbelzinnige wijze. Zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen na de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, stuurt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een vertegenwoordiger van) Goe beestig BV. Dit is niet nodig als Goe beestig BV heeft aangeboden het product zelf af te halen. In ieder geval heeft de consument de terugzendtermijn in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken. De consument stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Goe beestig BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de directe en indirecte kosten van het terugzenden van het product. Nadere informatie over het retourneren van een product staat vermeld op de website. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Goe beestig BV bij herroeping

Indien Goe beestig BV de melding van herroeping door de consument elektronisch mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. Goe beestig BV vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten die Goe beestig BV in rekening heeft gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld maar binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de consument haar de herroeping meldt. Tenzij Goe beestig BV aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen totdat zij het product heeft ontvangen of totdat de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. Goe beestig BV gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Goe beestig BV de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en aanvullende garantie

Goe beestig BV staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Van hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald, kan geen aanspraak worden gemaakt (i) in geval van schade door opzet of nalatigheid, (ii) bij normale slijtage en/of (iii) bij schade door niet of onjuist nakomen van de bedieningsinstructies of gebruiksaanwijzing. Een door Goe beestig BV, haar leverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst jegens Goe beestig BV kan doen gelden indien Goe beestig BV is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst. Onder een extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Goe beestig BV, haar leverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval zij is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

Goe beestig BV zal de grootst mogelijke zorg betrachten bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen voor producten. Goe beestig BV zal tijdens het verkoopproces duidelijk de kostprijs van de levering van de goederen vermelden. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De eigendom van geleverde producten gaat over op de consument nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de consument. De plaats van levering is het adres dat de consument aan Goe beestig BV heeft meegedeeld. De consument moet het juiste adres en e-mailadres aan Goe beestig BV verstrekken. Eventuele wijzigingen hierin moeten ook tijdig aan Goe beestig BV worden doorgegeven. Als de consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, worden de extra verzendkosten aan de consument in rekening gebracht. Goe beestig BV zal geaccepteerde bestellingen snel uitvoeren, maar uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Als de levering wordt vertraagd, of als een bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst, bericht. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding overeenkomstig het voorgaande lid zal Goe beestig BV het bedrag dat de consument heeft betaald onmiddellijk terugbetalen. Het risico van schade en/of verlies van producten rust bij Goe beestig BV tot het moment van levering aan de consument of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger die aan Goe beestig BV bekend is gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Artikel 13 – Betaling

Tenzij anders bepaald in de overeenkomst, moeten de bedragen die de consument verschuldigd is, worden betaald binnen 30 dagen na het begin van de bedenktijd, of bij gebrek aan een bedenktijd binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. De consument heeft de plicht Goe beestig BV onmiddellijk op de hoogte te stellen van onjuistheden in de verstrekte of vermelde betalingsgegevens. Betalingsopdrachten voor giro- en bankinstellingen zijn voor rekening en risico van de partij die de opdracht geeft (of autoriseert). Als de consument zijn betalingsverplichting (geheel of gedeeltelijk) niet tijdig nakomt, nadat hij door Goe beestig BV op de hoogte is gesteld van de verlate betaling en Goe beestig BV, de consument een termijn van 30 dagen heeft gegund om zijn betalingsverplichtingen na te komen, na het uitblijven van betaling binnen deze periode van 14 dagen, is de wettelijke rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag en is Goe beestig BV gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die hij heeft gemaakt. Deze incassokosten bedragen: 15% over de openstaande bedragen tot € 2.500,–, 10% over de volgende € 2.500,– en 5% over de volgende € 5.000,–, met een minimum van € 40. Artikel 14 – Intellectuele eigendom

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde hyperlinks naar derden, zijn eigendom van Goe beestig BV. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en alle onderdelen daarvan (zoals de aangeboden producten) berusten bij Goe beestig BV, voor zover deze rechten niet berusten bij derden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Goe beestig BV is het niet toegestaan de website, delen van de website, informatie verkregen van de website, producten getoond op de website of ander materiaal dat op de website wordt weergegeven, te publiceren, reproduceren, op te slaan of over te dragen, in welke vorm dan ook.

Artikel 15 – Overmacht

Goe beestig BV en de consument zijn niet verplicht enige verplichting na te komen indien zij daartoe worden verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar schuld is te wijten, en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen.

Artikel 16 – Klachtenregeling

Goe beestig BV heeft een goed bekendgemaakte klachtenprocedure en handelt de klacht af volgens deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo snel mogelijk nadat de consument de gebreken heeft ontdekt, volledig en duidelijk omschreven aan Goe beestig BV worden voorgelegd. Klachten die aan Goe beestig BV worden voorgelegd, worden binnen 30 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vereist, zal Goe beestig BV binnen de periode van 30 dagen antwoorden met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.

Artikel 17 – Overig

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot latere rechtsverhoudingen. De administratie van Goe beestig BV geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de verzoeken en/of bestellingen die door de consument zijn gedaan. De consument erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Goe beestig BV is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u over te dragen aan een derde door middel van een enkele kennisgeving. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Goe beestig BV zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het doel van de nietige/vernietigde bepaling.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen Goe beestig BV en de consument waaraan deze algemene voorwaarden gerelateerd zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen Goe beestig BV en de consument zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Antwerpen, België.